Chào các bạn! Từ ngoại lai được phiên âm sang tiếng Nhật qua chữ Katakana chiếm một lượng lớn trong hệ thống từ vựng tiếng Nhật. Nếu bạn đã biết trước một ngoại ngữ, bạn sẽ có thêm chút thuận lợi khi biết quy tắc chuyển từ từ ngoại lai sang Katakana. Bởi vậy, trong bài viết này, tôi xin giới thiệu một số quy tắc chuyển từ từ ngoại lai sang Katakana trong tiếng Nhật:

1. Từ ngoại lai có thành phần âm tiết là nguyên âm "a,i,u,e,o":

Chuyển nguyên dạng của từ sang Katakana. Ví dụ: 

Tomato:トマト

Memo;メモ

Camera:カメラ

2. Chuyển từ có thành phần âm tiết dạng phụ âm

- Từ kết thúc bở phụ âm "t" và "d" thì cộng thêm "o". Ví dụ:

hint:ヒント (trừ salad:サラダ)

- Đối với những từ có các âm tiết kết thúc bởi "c,b,f,g,k,l,m,p,s" thì cộng thêm "u". Ví dụ:

mask:マクス

post:ポスト

- Đối với những từ kết thúc dạng "te" hay "de" thì chuyển giống như dạng kết thúc là "t" và "d", sẽ cộng thêm "o". Ví dụ: 

note:ノート

shade:シャード

- Và đối với những từ kết thúc dạng "ce, fe, be, ge, ke, le, me, pe, se" thì vẫn cộng thêm "u". Ví dụ:

simple:シンプル

single:シングル

3. Trường âm

- Đối với những từ có âm "-ar", "-er", "-ir", "-ur", "-or" sẽ chuyển thành trường âm. Ví dụ: 

car:カー

curtain:カーテン

- Đối với từ có âm "-ee-", "-ea-", "-ai-", "-oa-", "-au-", "-oo-". Ví dụ:

speed:スピード

coupon:クーポン

- Đối với từ có dạng "-all", "-al", "-ol". Ví dụ:

gold:ゴールド

all:オール

- Đối với từ có âm "-w", "-y". Ví dụ:

show:ショー

copy:コピー

- Đối với từ có âm "-a-e", "-o-e", "-u-e". Ví dụ:

case:ケース

game:ゲーム

- Đối với từ có âm "-ation", "-otion". Ví dụ:

automation:オートメーション

lotion:ローション

- Đối với từ có âm "-ire", "-ture". Ví dụ:

culture:カルチャー

4. Âm ngắt

- Đối với âm "-ck", "-x", "-tch", "-dge". Ví dụ:

block:ブロック

match:マッチ

box;ボックス

- Đối với từ có âm "-ss", "-pp", "-tt", "-ff". Ví dụ:

massage:マッサージ

staff:すタップ

- Đối với từ có âm "-at", "-ap", "-et", "-ep", "-ip", "-op", "-og", "-ic", "-ot". Ví dụ:

ship:シップ

net:ネット

- Đối với từ có âm "-oo-", "-ea-", "-ou-", "-ui". Ví dụ:

book:ブック

cookie:クッキー

Trên đây là một số quy tắc chuyển từ từ ngoại lai sang Katakana tiếng Nhật. Hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn học từ vựng tiếng Nhật có nguồn gốc nước ngoài dễ dàng hơn.

Back to top